Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Dierenarts Kim te Rotterdam, hierna te noemen “opdrachtnemer”, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 63611791.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor alle door Dierenarts Kim met opdrachtgevers en derden gesloten overeenkomsten inzake de levering van medische behandeling en/of onderzoek en inzake de levering van andere goederen en/of diensten.
De patiënt/derde partij dient van het bestaan van deze voorwaarden op de hoogte te zijn. Op de factuur wordt verwezen naar deze voorwaarden en deze zijn te raadplegen op de website www.dierenartskim.nl. Op verzoek kunnen deze algemene voorwaarden worden toegezonden.

ARTIKEL 1. DOELOMSCHRIJVING

 • 1.1 Opdrachtnemer zal als praktijkmedewerker in de periode zoals overeengekomen in de offerte, op verzoek van opdrachtgever, welk verzoek opdrachtnemer aanvaardt, diergeneeskundige diensten verrichten aan de patiënten waaraan opdrachtgever zorg aanbiedt.
 • 1.2 De werktijden worden in onderling overleg vastgesteld.
 • 1.3 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden persoonlijk uitvoeren.
 • 1.4 Opdrachtnemer verklaart dat zij tenminste drie opdrachtgevers heeft en zal houden.
 • 1.5 Opdrachtnemer zal bij haar werkzaamheden de diergeneeskundige behandelingen zelfstandig en naar eigen inzicht verrichten, voor eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Voorts staat het opdrachtnemer vrij om een door opdrachtgever met een patiënt overeengekomen afspraak of behandeling naar eigen inzicht en in overleg met de eigenaar, te wijzigen.
 • 1.6 Opdrachtgever verplicht zich er toe zich te onthouden van enige aanwijzing dan wel instructie met betrekking tot de uitvoering van de diergeneeskundige verrichtingen en de daaraan verbonden werkzaamheden door opdrachtnemer.
 • 1.7 Voorts is opdrachtnemer niet gehouden tot overleg, rapportage of evaluatie betreffende de voortgang of kwaliteit van haar werkzaamheden.
 • 1.8 Opdrachtnemer zal opdrachtgever desgevraagd informatie verschaffen omtrent de uitvoering van de door haar verrichte werkzaamheden en de wijze waarop zij de opdracht heeft vervuld.
 • 1.9 Opdrachtnemer heeft het recht het uitvoeren van bepaalde opdrachten/verzoeken van opdrachtgever te weigeren, bijvoorbeeld op grond van ernstige gewetensbezwaren, in welk geval partijen samen naar een oplossing streven.

ARTIKEL 2. REGISTRATIE

 • 2.1 Opdrachtnemer is geregistreerd als dierenarts bij het Diergeneeskunde-register met het registratienummer: 662965.
 • 2.2 Het UDN van opdrachtnemer is: 1002497
 • 2.3 Opdrachtnemer verplicht zich ertoe bij aanvang van de werkzaamheden zoals overeengekomen in deze overeenkomst, een kopie van haar legitimatiebewijs bij te voegen.
 • 2.4 De opdrachtnemer zal de opdrachtgever een Verklaring Arbeidsrelatie van de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat zij zelfstandige is, en vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van de zijde van de Belastingdienst en/of de Uitvoeringsinstantie op de afdracht van premies en loonbelasting op basis van deze overeenkomst.
 • 2.5 Opdrachtnemer zal zorg dragen voor de patiëntenadministratie van opdrachtgever en deze op verantwoorde wijze gebruiken en bijhouden.
 • 2.6 Nadat deze overeenkomst is geëindigd, staat opdrachtgever ervoor in dat opdrachtnemer toegang kan krijgen tot de in de patiëntenadministratie van opdrachtgever geregistreerde data die betrekking heeft op patiënten aan wie opdrachtnemer zorg heeft verleend, voor zover dat voor opdrachtnemer noodzakelijk is voor het voeren van verweer in juridische procedures, waaronder begrepen patiënten klacht-en bemiddelingsprocedures, tuchtrecht en civiele – en strafrechtprocedures. Indien toestemming van de eigenaar van de patiënt is vereist voor inzage, draagt opdrachtnemer daarvoor zorg. Inzage in de patiëntenadministratie is beperkt tot de periode(s) waarin opdrachtnemer zorg aan de patiënt heeft verleend. Onder inzage wordt tevens verstaan het ontvangen van een afschrift van (delen van) de patiënten administratie tegen redelijke vergoeding door opdrachtnemer aan opdrachtgever voor het maken van een afschrift.

ARTIKEL 3. PRAKTIJKUITRUSTING

 • 3.1 Opdrachtgever stelt voor zijn rekening, mede ten behoeve van de praktijkmedewerking van opdrachtnemer, ter beschikking zijn dierenartsenpraktijk met inbegrip van de inrichting (in de meest uitgebreide zin) en de overige personele en materiële praktijkvoorzieningen. De aanwezig inrichting kan voor rekening van de opdrachtgever slechts met toestemming door opdrachtnemer worden uitgebreid. Opdrachtgever verplicht zich er toe zich te onthouden van enige instructie met betrekking tot de wijze van gebruik van de praktijk.

ARTIKEL 4. MEDEWERKERSBELONING

 • 4.1 Voor de periode waarvoor opdrachtnemer een geldige VAR-WUO voor de werkzaamheden bij opdrachtgever heeft overlegd ontvangt zij ….. Euro per uur exclusief BTW.
 • 4.2 Het uurtarief zal elk jaar in januari tenminste met het inflatiepercentage verhoogd worden.
 • 4.3 Opdrachtnemer en opdrachtgever bepalen de uren (en pauzes) in onderling overleg. Eventuele pauzes worden doorberekend. Het uiteindelijke aantal gewerkte uren wordt naderhand vastgesteld.
 • 4.4 Het minimaal aantal gewerkte uren per werkdag is 3 uur, bij minder dan 3 uur werk wordt 3 uur doorberekend.
 • 4.5 Nachtdiensten alleen in onderling overleg.
 • 4.6 Voor nachtdiensten geldt een consignatietarief van …… Euro per uur exclusief BTW. Opgeroepen uren worden voor 150%, dus …… Euro per uur exclusief BTW, berekend.
 • 4.7 Opdrachtnemer is gerechtigd aan opdrachtgever de volgende kostenposten in rekening te
  brengen:
  – reiskostenvergoeding, a 0,19 Euro per kilometer exclusief BTW.
  Opdrachtnemer moet deze kosten met deugdelijke bescheiden kunnen staven. De vergoedingen worden na declaratie aan de opdrachtnemer betaald. Declaratie van beloning en kosten geschiedt na beëindiging van de werkzaamheden en aanvaarding door opdrachtgever.
 • 4.8 Opdrachtnemer stuurt opdrachtgever een factuur na het beëindigen van de werkzaamheden. Indien de werkzaamheden langer dan 1 maand duren stuurt opdrachtnemer maandelijks een factuur.
 • 4.9 Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.
 • 4.10 Het btw percentage is 21%.

ARTIKEL 5. VERZEKERINGEN

 • 5.1 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zij beschikt over een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een binnen het werkveld gangbare dekking.
 • 5.2 Opdrachtnemer treft naar eigen inzicht voorzieningen voor het risico van inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid.
 • 5.3 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar haar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens opdrachtgever en derden. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de uitkering waarvoor opdrachtnemer betreffende die schade is verzekerd.

ARTIKEL 6. KWALITEIT EN KLACHTENREGELING

 • 6.1 De opdrachtgever verklaart dat een behandeling van een patiënt door een werknemer of ingehuurde kracht zonder of met een beperkte behandelingsbevoegdheid, in zijn opdracht, onder zijn verantwoordelijkheid en voor zijn risico wordt uitgevoerd, ook indien de behandeling bij zijn afwezigheid plaats vindt.
 • 6.2 Wanneer sprake is van een klacht van of een geschil met een eigenaar van een patiënt van opdrachtgever die in het kader van deze overeenkomst behandeld is door opdrachtnemer, zullen partijen elkaar volledig en prompt informeren over de voortgang van de afhandeling daarvan. Partijen zullen, daar noodzakelijk, gezamenlijk optreden in de behandeling van de klacht of het geschil.

ARTIKEL 7. EINDE

 • 7.1 De overeenkomst wordt beëindigd:
  a. in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, door het verstrijken van de duur waarvoor zij is aangegaan.
  b. in geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, door opzegging door een der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 • 7.2 De ene partij is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoeding op te zeggen, indien de andere partij:
  a. ernstig tekort is geschoten ter zake van enige verplichting voortvloeiende uit de werkzaamheden zoals overeengekomen in deze overeenkomst en een dergelijk tekortschieten niet binnen twee weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij zal zijn hersteld.
  b. ernstig tekort is geschoten ter zake van enige verplichting voortvloeiende uit de werkzaamheden zoals overeengekomen in deze overeenkomst en herstel van een dergelijk tekortschieten reeds blijvend onmogelijk is.
  c. in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling of het eigen faillissement aanvraagt, surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien zij door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of substantiële delen ervan verliest.
  d. opdrachtnemer komt te overlijden.

ARTIKEL 8. GEVOLGEN VAN BEËINDIGING

 • 8.1 Bedrijfsmiddelen, alsmede alle informatiedragers van opdrachtgever waarop gegevens over de patiëntenadministratie zijn opgenomen en alle eventuele kopieën, afschriften of uittreksels daarvan zullen bij het einde van deze overeenkomst onverwijld door opdrachtnemer bij opdrachtgever worden ingeleverd.

ARTIKEL 9. GESCHILLENREGELING

 • 9.1 Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met deze overeenkomst mochten ontstaan, zowel juridisch als feitelijke, ook al worden zij slechts door een partij als zodanig beschouwd, met betrekking tot de uitleg of uitvoering van deze overeenkomst, zullen partijen in eerste instantie gezamenlijk trachten op te lossen met behulp van mediation. De kosten verbonden aan de mediation zullen worden gedragen door partijen, elk voor een gelijk deel.
 • 9.2 Indien partijen er niet in slagen om via mediation tot een oplossing van het geschil te komen, staat het partijen, althans een partij, vrij om het geschil in rechte aanhangig te maken en voor te leggen aan de bevoegde rechter. De kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure komen voor rekening van elke partij afzonderlijk.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.